Všeobecné
  • poskytovanie právnych rád 
  • spisovanie listín o právnych úkonoch
  • spracúvanie právnych rozborov
  • správa majetku klientov
  • náhrada škody
  • ochrana osobnosti
  • zastupovanie klientov v konaní pred súdmi
  • právne služby týkajúce sa nehnuteľností – predaj / kúpa, darovanie, nájom, podnájom a pod.
  • vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
  •  vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov