Právne služby

Vedomosti a právne skúsenosti jednotlivých právnikov advokátskej kancelárie LAW FIRM s.r.o. komplexne pokrývajú všetky kľúčové odvetvia právneho poriadku Slovenskej republiky, čo nám okrem iného umožňuje úspešne poskytovať outsourcing aj iným advokátskym kanceláriám. Nižšie uvedený výpočet právnych služieb tak nepredstavuje numerus clausus a je len demonštratívny (orientačný).