Odmena za poskytovanie právnych služieb

Výška odmeny za poskytovanie právnych služieb je determinovaná rozsahom právnych služieb a je vždy predmetom dohody medzi klientom a advokátskou kanceláriou (zmluvná odmena). Zmluvnú odmenu možno dohodnúť podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci (ako hodinovú odmenu), paušálnou sumou (ako paušálnu odmenu), podielom na hodnote veci (ako podielovú odmenu) alebo tarifnou odmenou dohodnutou inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny. Pred samotným poskytnutím právnej služby je advokát povinný klientovi oznámiť výšku odmeny za poskytnutie právnej služby. V prípade, že sa klient s advokátom na výške zmluvnej odmeny za poskytnutie právnej služby nedohodne, odmena sa určí v súlade s ustanoveniami vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb o tarifnej odmene. Okrem odmeny má advokát voči klientovi tiež právo na náhradu hotových, účelne vynaložených výdavkov a na náhradu za stratu času. Do odmeny sa nezahŕňajú výdavky účelne a preukázateľne vynaložené v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, najmä súdne, správne a iné poplatky, výdavky za znalecké posudky, preklady, odpisy a iné.